Aprilska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš (peta u novom sazivu) održana je u  četvrtak 29. aprila 2021. godine u online izdanju zbog postojećih epidemioloških mjera i preporuka kriznih štabova.

Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović, a bilo je prisutno svih 25 vijećnika.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, usvojen je Prijedlog Zaključka o održavanju sjednica Općinskog vijeća Ilijaš u elektronskoj formi.

Na inicijativu vijećnika Anela Bumbulovića jednoglasno je usvojen zaključak da se u koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva KS, Zavodom za javno zdravstvo KS i JU Dom zdravlja KS koji su nositelji masovne vakcinacije protiv Covid 19, pokrenu aktivnosti na formiranju punkta za vakcinaciju u Ilijašu, koji bi bio na odgovarajućoj lokaciji Sportskoj dvorani ili Biznis centru, što bi ubrzalo  i olakšalo proces vakcinacije građana Ilijaša.

Na prijedlog vijećnika Akifa Bešlije usvojen je zaključak da se zapisnici sa sjednica vijeća dostavljaju u elektronskoj formi sa suštinskom zabilješkom diskusije bez opširnih citiranja i izvoda jer su cjelokupne diskusije dostupne u audio formi.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva KS za 2020. godinu je usvojen, nakon obrazloženja najvažnijih procesa koje je Pravobranilaštvo KS vodilo za Općinu Ilijaš, nakon kraće rasprave i odgovora na pitanja vijećnika.

Na ovoj sjednici vijećnici  su najviše raspravljali, a zatim i odlučivali i usvojili  Izvještaj o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2020. godinu

JKP Vodostan Ilijaš je 2020. godinu završio sa bruto dobiti u iznosu od 272 hiljade i 111 KM, a neto dobit iznosi 244.687 KM, obrazložila je direktorica Belma Zukić.  Zukić je kazala da su ukupni prihodi ostvareni  u iznosu od 2.412.468 KM što je za 137. 555 KM više nego prethodne godine, odnosno 6, 04 posto.

U ovoj izvještajnoj godini realizirani su brojni kapitalni projekti i ulaganja u vodovodni i kanalizacioni sistem, čija je ukupna vrijednost 891.953, 65 KM, od čega je 500 hiljada vlastitih sredstava, a oko 400 hiljada projekti za koje sredstva izdvaja Općina Ilijaš. Neki od kapitalnih projekata su: rekonstrukcija i izgradnja kanalizacionog  sistema na dionici Malešići i Stari Ilijaš,  nastavak radova na rekonstrukciji taložnice na Karašnici, završen projekat energetske efikasnosti  objekta na Karašnici, kao i brojne rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih mreža uključujući Bioču, Malešiće, Srednje, Ljubnići i Malešići i druga ilijaška naselja.

Protekla godina bila je zbog pandemije izazovna jer se nisu mogle dozvoliti redukcije tako da je vodosnabdijevanje bilo uredno, a voda zadovoljavala kriterije ispravnosti za piće.  Gradska tržnica Ilijaš najviše je pretrpjela gubitaka, prvenstveno zbog obustave rada u pandemiji i zbog brojnih otkazivanja ugovora o zakupu upravo zbog obustave poslovanja.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Apartmansko naselje “Sovrle 2” Ilijaš dobio je potrebnu podršku općinskih vijećnika.

Sami kraj sjednice donio je prezentaciju Informacije u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine koju su obrazložili direktor Doma zdravlja Ilijaš doktor  Nijaz Štitkovac, direktor Zavoda za hitnu medicinski pomoći KS doktor Adem Zalihić, doktorica Mahira Durić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS.  Bilo je pojašnjenja o svim problemima s kojima se Dom zdravlja i Hitna pomoć, te Zavod za zaštitu žena i materinstva  susretala u prethodnoj godini, od rada covid ambulanti, bolovanja uposlenika, nedostatka kadra, zatvaranja porodičnih ambulanti, obavljenim intervencijama, redovnom radu i drugim aktivnostima koje su prisutne od početka pandemije u martu 2020. godine do danas.  Vijećnici su osim pitanja i inicijativa usmjerenih na poboljšanje zdravstva na području Ilijaša, iskoristili priliku da se zahvale doktorima i svim zdravstvenim radnicima za rad i uloženi trud u pružanju usluga građanima tokom pandemije.

Ovu informaciju su vijećnici, nakon pitanja i rasprave, primili k znanju.

Sjednica je emitovana u live prenosu na talasima i web stranici Radio Ilijaša.

 

Share.

Comments are closed.