U službenoj posjeti općini Ilijaš boravio je Federalni inspektor iz oblasti katastra nekretnina Zijad Džananović. Razlog službene posjete bio je pregled elaborata izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid za K.o. Dragoradi i K.o. Medojevići. Pregled elaborata izlaganja obavljen je u službenim prostorijama općine Ilijaš.

Elaborati izlaganja za navedene katastarske općine odobreni su i za iste je od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove izdata Potvrda o stupanju na snagu sa 29.04.2021. godine, čime su se stekli uvjeti za početak održavanja tehničkog podataka novog premjera kao i njegovog korištenja u postupku uspostave/ zamjene nove zemljišne knjige. Ovim je u potpunosti okončan postupak izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja za navedene katastarske općine.

Općina Ilijaš i Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove potpisale su Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju i usuglašavanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige, a za K.o. Dragoradi i K.o. Medojevići. Implementacija navedenog projekta je u početnoj fazi. Okončanje aktivnosti definisanih Sporazumom očekuje se početkom trećeg kvartala tekuće godine, a okončanjem pomenutih aktivnosti tehnički podaci o nekretninama za navedene katastarske općine biti će preuzeti od strane Općinskog suda u Sarajevu gdje će se nastaviti završna faza projekta, a koja se odnosi na uspostavu/zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru, sve u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bisne i Hercegovine.

Ukoliko znamo da se na području općine za koje je stupio na snagu novi premjer čekalo trideset godina, da se kroz postupak izvršilo kompletno ažuriranje svih nastalih promjena na terenu počev od 1986. pa do 2020. godine, da su korisnici nekretnina temeljem Odluke općinskog vijeća Ilijaš naknade za provođenje traženih promjena plaćali u neuporedivo manjem iznosu nego što bi to plaćali u redovnom postupku, da će se izvršiti uspostava/zamjena zemljišne knjige po novom premjeru po, takođe, minimalnim troškovima za korisnike nekretnina od onih koje bi plaćali u redovnim postupcima prema dosadašnjim podacima o nekretninama, utoliko je rezultat koji je općina Ilijaš postigla realizacijom navedenog projekta veći.

Također, bitno je napomenuti da općina Ilijaš i dalje nastavlja sa započetim aktivnostima izlaganja na preostalom dijelu općine na kojem je snazi austro-ugarski premjer. Krajnji cilj općinskog načelnika i općine Ilijaš jeste kompletno digitalno okruženje i novi premjer za cijelo područje općine Ilijaš te identičan podatak o nekretninama u katastru i Zemljišnoj knjizi.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.