ILIJAŠ

OŠ “Srednje” objavila Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje

PREDMET JAVNOG OGLASA

 •  Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenka i radnik aOsnovn eškole „Srednje“ Ilijaš u Srednjem sendvičima i napitcima.
 • Površina prostora iznosi 16 metara kvadratnih.

DUŽINA TRAJANJA ZAKUPA

 • Dužina trajanja zakupa je do kraja nastavne 2021/2022. godine, odnosno do 16. juna 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA

 • Imaju sva pravna i fizička lica.
 • Ponudu mogu podnijeti i zajedničk idva ili više fizičkih lica.

 

POSTUPAK IZBORA

 • Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana.
 • Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude, nakon čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor o zakupu školske kuhinje.
 • Početna cijena zakupnine iznosi 200,00 KM (dvjesto) KM mjesečno.

 

PONUDA TREBA DA SADRŽI:

 • ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje,
 • naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,
 • uredno ovlašćenje za zastupanje,
 • ponuđeni iznos zakupnine,
 • certifikatizdatodstraneovlašteneinstitucije da možeobavljatinavedeneposlove

( ISO 9001:2000 ili ISO14001:2004 ili HACCP ili HALAL certifikat).

USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA ISPUNJAVATI:

 • Ponuđač može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom,
 • Da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu propisa o hrani. Kamine ili kuhinje u kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po propisima koji zahtjevaju posebni propisi Zakona o hrani i Pravilnika o higjeni hrane,
 • Da obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard Analysis Critical Control Points) se odnosi isključivo na zdravstvenu sigurnost. HACCP je standard koji su obavezni da primjenjuju svi proizvodžači prehrambenih proizvoda,
 • Certifikatizdatodstraneovlašteneinstitucije da možeobavljatinavedeneposlove

( ISO 9000, ISO 22000),

 • Da svi proizvodi imaju deklaraciju koja ispunjava uslove Pravilnika o deklarisanju, a dužni su navesti Nutritivnu deklaraciju koja daje informaciju o nutritivnoj vrijednost

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 • Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati poštom ili predati lično na adresu:

JU Osnovna škola „Srednje“ Ilijaš, Srednje bb, 71385 Srednje

 • Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je srijeda 16.2022. godine do 09:00 sati
 • Ponudeće se javnootvarati u prostorijama JU OŠ „Srednje“Ilijaš, Srednje bb, dana 16.03.2022. godine u 10:00 sati.  Otvaranjuponudamogupristupitiponuditeljiilinjihovipunomoćnici.
 • U rokuod 3 (tri) dana od održanogjavnogotvaranjaponuda, direktoricaškolenaprijedlogKomisijećedonijetiodluku o izborunajpovoljnijegponuđačaiistudostavitiostalimponuđačimakojisuučestvovali u postupku.

Posebne napomene:

1) USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI OBROK I UŽINA:

 • Da su užine nutritivno prilagođene psiho-fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa normativnim tablicama iz Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo (Sl. Novine KS broj: 2/18),
 • Da imaju prihvatljiva organoleptička svojstva (ukus, miris, boju…),
 • Pri pripremanju obroka optimizirati vrijeme i temperaturu termičke obrade (pečenje, prženje, kuhanje) radi očuvanja nutritivnih svojstava,
 • Da su raznovrsni i usklađeni sa normativnim tabelama iz Pravilnika o ishrani učenika,
 • Da ispunjavajusveuslovekvalitetakojepropisujeZakon o hrani,
 • Razumanodnosizmeđukvalitetaicijene
 • Zadovoljstvokorisnika

2) Užine trebaju biti propisno upakovane.

3) Ugovorom o zakupu između ostalog bit će definisana prava i obaveze iz zakupnog odnosa ukoliko se nastava bude realizovala online.

Povezane objave

Back to top button