OŠ “Srednje”: Ponovljeni Javni poziv za najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje

Na osnovu člana 2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u postupku davanja u
zakup školskih prostorija, broj: 01-VIII-849/15, Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS
(»Službene novine KS« broj: 2/18), Odluke Školskog odbora o provođenju postupka javnog nadmetanja za
zakup školske kuhinje, broj: 01-ŠO-VIII-936/20 od 13.08.2020. godine, JU OŠ »Srednje« Ilijaš u Srednjem,
objavljuje:

Ponovljeni Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda

za odabir najpovoljnijeg ponuđača
za zakup školske kuhinje

PREDMET JAVNOG OGLASA
 Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i
uposlenika Osnovne škole „Srednje“ Ilijaš“ u Srednjem sendvičima i napitcima.
 Površina prostora iznosi 16 metara kvadratnih.
DUŽINA TRAJANJA ZAKUPA
 Dužina trajanja zakupa je do kraja nastavne 2020/2021. godine, odnosno do 10. juna 2021.
godine.
PRAVO UČEŠĆA
 Imaju sva pravna i fizička lica.
 Ponudu mogu podnijeti i zajednički dva ili više fizičkih lica.
POSTUPAK IZBORA
 Postupak će provesti komisija imenovana od strane Školskog odbora.
 Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude, nakon čega će se sa
odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor o zakupu školske kuhinje.
 Početna cijena zakupnine iznosi 300,00 KM (tristotine) KM mjesečno.
PONUDA TREBA DA SADRŽI:
 ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni
poduzetnik i matični broj radnje,
 naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,
 uredno ovlašćenje za zastupanje,
 ponuđeni iznos zakupnine,
 certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove
( ISO 9001:2000 ili ISO14001:2004 ili HACCP ili HALAL certifikat).
USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA ISPUNJAVATI:
 Ponuđač može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje određenih djelatnosti
vezanih uz poslovanje s hranom,
 Da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu propisa o hrani. Kamine ili kuhinje u
kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po propisima koji zahtjevaju posebni propisi
Zakona o hrani i Pravilnika o higjeni hrane,
 Da obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard Analysis
Critical Control Points) se odnosi isključivo na zdravstvenu sigurnost. HACCP je standard
koji su obavezni da primjenjuju svi proizvodžači prehrambenih proizvoda,

 Certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove
( ISO 9000, ISO 22000),
 Da svi proizvodi imaju deklaraciju koja ispunjava uslove Pravilnika o deklarisanju, a dužni su
navesti Nutritivnu deklaraciju koja daje informaciju o nutritivnoj vrijednost
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP
ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“ slati poštom ili predati lično na adresu:
JU Osnovna škola „Srednje“ Ilijaš, Srednje bb, 71385 Srednje
 Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je srijeda 23.09.2020. godine do 09:00 sati
 Ponude će se javno otvarati u prostorijama JU OŠ „Srednje“ Ilijaš, Srednje bb, dana
23.09.2020. godine u 10:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi
punomoćnici.
 U roku od 3 (tri) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktor škole na prijedlog
Komisije će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostaviti ostalim
ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

Posebne napomene:
1) USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI OBROK I UŽINA:
 Da su užine nutritivno prilagođene psiho-fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa
normativnim tablicama iz Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama
Kantona Sarajevo (Sl. Novine KS broj: 2/18),
 Da imaju prihvatljiva organoleptička svojstva (ukus, miris, boju…),
 Pri pripremanju obroka optimizirati vrijeme i temperaturu termičke obrade (pečenje, prženje,
kuhanje) radi očuvanja nutritivnih svojstava,
 Da su raznovrsni i usklađeni sa normativnim tabelama iz Pravilnika o ishrani učenika,
 Da ispunjavaju sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani,
 Razuman odnos između kvaliteta i cijene
 Zadovoljstvo korisnika
2) Ugovorom o zakupu između ostalog bit će definisana prava i obaveze iz zakupnog odnosa
ukoliko se nastava bude realizovala online.

Prethodni članakUčenici u KS vratili se u školske klupe, nastava i za više razrede
Naredni članakPočeli radovi na II fazi izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu