ILIJAŠ

Osnovna škola “Hašim Spahić”: Javni poziv za zakup školske kuhinje

Na osnovu člana 2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u postupku davanja u zakup školskih prostorija broj: 01-477/18 od 17.04.2018. godine, Odluke Školskog odbora o provođenju postupka javnog nadmetanja za zakup školske kuhinje broj: 01-869/20 od 21.08.2020. godine, JU Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš objavljuje,

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda

za odabir najpovoljnijeg ponuđača

za zakup školske kuhinje

I

Predmet ovog javnog poziva je davanje u zakup prostora školske kuhinje koja se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 7,80  m2

Prostor školske kuhinje iznajmljuje se namjenski za školsku kuhinju.

II

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.09.2020. do 31.12.2020. godine.

III

Pravo učešća na ovaj poziv imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti pružanja prehrambenih usluga u vidu užine što će dokazati izvodom iz sudskog registra i posjedovanjem međunarodnog certifikata  HACCP.

IV

 Ponuda za zakup prostora u svrhu školske kuhinje treba da sadrži: 

 • Tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača,
 •       Ponuda otkucanu na A4 papiru sa oznakom firme, memorandumom firme, pečatom i potpisom, a koje će sadržavati sljedeće podatke:

                 ØPecivo:

 • kifla (minimalno tri vrste sa težinom i cijenom),
 • peciva izrađena od integralnog brašna uz dodatak sjemenki,
 • sendvič sa mliječnim namazima (minimalno tri vrste sa težinom i cijenom),
 • sendvič sa dodatkom povrća (minimalno tri vrste sa težinom i cijenom).
 • Pite iz asortimana proizvodnje (sa težinom i cijenom),
 • Svježe voće,
 • Negazirani sokovi isključujući energetske napitke (sa količinom i cijenom)

Napomena: U asortimanu ponuđenih proizvoda isključiti sve proizvode nezdrave hrane (čips, smoki, pomfrit i sl.)

 • Izvod iz sudskog registra i Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) – ovjerena kopija,
 • Dokaz o posjedovanju HACCAP certifikata, HALAL certifikat, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – ovjerena kopija,
 • Izjava ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima,
 • Izjava ponuđača da troškove popravke, adaptacije i održavanja preuzima na svoj teret bez prava refundiranja po bilo kom osnovu, odnosno bez prava umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava,
 • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 • Reference o dosadašnjem radu.

V

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

VI

Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 150,00 KM (stotinupedeset i 00/00 KM). U slučaju da nastava u periodu trajanja zakupnog perioda bude organizovana online za sva odjeljenja škole, ponuđač se oslobađa plaćanja zakupnine za period organizovanja online nastave za sve učenike.

VII

Prvenstvo pri odabiru će imati ponuđači koji budu imali najpovoljniju ponudu cijene zakupnine, najširi asortiman ponuđenih proizvoda i njihovih cijena u odnosu na tražene zahtjeve.

Izabrani ponuđač je u obavezi biti registrovan u fiskalnom sistemu i redovno izdavati fiskalne račune.

Škola posjeduje servirku u školskoj kuhinji koja je radnica škole sa radnopravnim statusom na neodređeno vrijeme.

VIII

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

IX

Zapečaćene ponude sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zakup prostora školske kuhinje – ne otvaraj“, lično ili putem pošte, ponuđači mogu dostaviti na adresu: JU Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš, ul. Krajiška bb, 71380 Ilijaš. 

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv ističe 28.08.2020. godine u 10:30 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se upetak, 28.08.2020. godine u 11,00 sati u kancelariji sekretara škole.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača.

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača će provesti komisiju koju je imenovao Školski odbor.

Neblagovremene ili neuredne  ponude neće se uzimati u razmatranje.

U roku od tri (3) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktor škole na prijedlog komisije će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostaviti ostalim ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

Sve potrebne informacije za Javni poziv se mogu dobiti radnim danom na telefon 033/400-458 ili lično kod sekretara škole.

-Javni poziv objavljen na web stranici škole dana 21.08.2020. godine-

Povezane objave

Back to top button