Osnovna škola “Hašim Spahić”: Oglas za upis učenika u produženi boravak

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu produženog boravka Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš, broj: 01-1498/20 od 16.12.2020. godine, dana 15.08.2022. godine direktor škole raspisuje:

O G L A S

za upis učenika u produženi boravak za školsku 2022/2023. godinu

I

Produženi boravak je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada sa učenicima koji se realizira u školi i u okviru koga učenici imaju samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti i zdravu ishranu u skladu sa Pravilnikom o radu produženog boravka Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš i drugim važećim propisima. U slučaju da škola ne uspije obezbjediti ishranu učenicima, tačnije u periodu dok se ne okonča postupak javne nabavke hrane za potrebe produženog boravka, škola pruža samo uslugu boravka učenika bez ishrane.

II

U produženi boravak se mogu uključiti učenici I, II, III, IV i V razreda organizirani u posebne ili kombinovane grupe vodeći računa o uzrastu učenika u grupi. Grupe produženog boravka mogu da budu homogene (formirane od učenika jednog odjeljenja, kao i od učenika iz odjeljenja istog razreda) i heterogene (formirane od učenika različitih odjeljenja).

Prilikom formiranja grupa učenika vodit će se računa o raspoloživim kapacitetima za smještaj učenika uz poštivanje propisanih minimuma/optimuma/maksimuma u Pedagoškim standardima.

Prednost prilikom formiranja grupa imaju učenici I i II razreda, kao i učenici koji su u školskoj 2021/2022. godini pohađali produženi boravak te će škola prvenstveno svoje kapacitete popunjavati učenicima iz navedenih razreda.

III

Naknada za pružanje usluga produženog boravka po učeniku iznosi 240,00 KM.

Roditelji koji imaju više od jednog djeteta u produženom boravku ostvaruju pravo popusta na svako dijete u visini od 10% ukupne cijene produženog boravka.

S roditeljima učenika koji su upisani u produženi boravak JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš, direktor škole zaključuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za korištenje usluga produženog boravka kojim se detaljnije regulišu uslovi korištenja usluga produženog boravka.

IV

Roditelji učenika I, II, III, IV i V razreda koji žele da upišu svoje dijete u produženi boravak podnose Prijavu za upis u produženi boravak za školsku 2022/2023. godinu na prijavnom obrascu koji mogu preuzeti u sekretarijatu škole ili s web stranice JU OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš. Uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac potrebno je dostaviti u sekretarijat škole zaključno sa 25.08.2022. godine.

 V

Rad produženog boravka će biti organizovan od početka školske 2022/2023. godine (od 01.09.2022. godine) pa do 31.12.2022. godine kao i od početka drugog polugodišta školske 2022/2023. godine (od 30.01.2023. godine)  pa do kraja nastavne 2022/2023. godine pod uslovom da u produženi boravak bude upisan optimalan broj učenika predviđen Pedagoškim standardima, navedeno je u Oglasu.

Direktor Škole

Nihad Salkić

Prethodni članakCentralna banka BiH pušta u opticaj dodatne količine novčanica 200 KM
Naredni članakU Ilijašu predstavljena knjiga „Bošnjačka emigracija: izazovi i perspektive“ autora Admira Lisice