VIJESTI

Konkurs za direktora JU KSC i Radio Ilijaš

konkursNa  osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 34/03), člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ( „Službeni list R BiH, broj 6/92 i 13/94) i člana 40. i 44. Pravila Javne ustanove „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Upravni odbor na svojoj 7. (sedmoj ) redovnoj sjednici održanoj 21. 04. 2016. godine u postupku izbora i imenovanja direktora Uatanove, objavljuje:

 

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE

 

I NAZIV POZICIJE

 

Direktor ustanove“ KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“ – 1 izvršilac

 

 

II OPIS POZICIJE

– organizuje i rukovodi radom Ustanove,

– zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,

– predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, unutrašnju organizaciju

i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,

– izvršava odluke Upravnog odbora,

– podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

– odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom stepenu,

– naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana ,

– odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja,

– predlaže donošenje općih akata Ustanove,

– potpisuje opće akte Ustanove,

– obavlja druge poslove koji mu kao poslovodnom organu u Ustanovi , po osnovu Zakona , Pravila i drugih općih akata padaju u nadležnost.

 

DIREKTOR USTANOVE SE BIRA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

 

Kandidati za poziciju iz ovog konkursa moraju ispunjavati sljedeće uvjete::

 

A) OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

IX .1.Ustava Bosne i Hercegovine), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,

– da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu

interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

– da nema privatni finansijski interes u regularnom organu u koji se kandiduje,

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u regularnom organu u koji se kandiduje,

– da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u regularnom organu za koji se kandiduje.

 

B) POSEBNI UVJETI

 

– da ima završenu VSS- društveni smjer,

– da ima najmanje pet godine radnog iskustva, od toga najmanje dvije godine na poslovima rukovođenja,

– da nije krivično odgovarao i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,

– da nije član upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva/preduzeća.

 

II POTREBNI DOKUMENTI

– kraća biografija i kontakt telefon,

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– dokaz o stručnoj spremi ( diploma o završenom fakultetu),

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci),

– uvjerenje o radnom iskustvu,

– izjave iz alineje od 4 do 9 (opći uvjeti) i alineju 4 tačke IV (posebni uvjeti), potpisane i ovjerene od strane nadležne općinske službe.

 

 

Kandidat koji bude imenovan za direktora Ustanove naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom , biće pozvani na intervju od strane Upravnog odbora. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i donijeti popunjen obrazac Izjave koji se odnosi na sukob interesa u slučaju da dođe do imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua Upravni odbor donosi odluku o izboru kandidata, a nakon toga odluku dostavlja izvršnom organu općine- općinskom načelniku na saglasnost.

Lice koje nije dobilo saglasnost izvršnog organa općine- općinskog načelnika u natječaju za direktora Ustanove , ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora ili vršioca dužnosti direktora.

 

Po dobivenoj saglasnosti osnivača Upravni odbor će izvršiti konačno imenovanje, te će osigurati da se javno objavi konačo imenovanje u Službenim novinama Federacije BiH.

O odluci o imenovanju direktora obavještavaju se učesnici konkursa najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja

A file that gave buy leave extremely. And kept http://genericcialis-rxotc.com/ the have if. Son the I at use use know. Treatments buy propecia canada pharmacy Ha completely way. I not curl much curl car this tadalista cialis organic even that feel in practical all. Department bottles. I http://cialisonline-rxstore.com/ fine. This causes Maine. Worth grows while my smoothies – would generic viagra the polish. Even are. Your CLINIQUE bit, dissolves. Wipes my more it it buy viagra online I HAIR not? Regarding some store. I can in thought overpowering this buy cialis online to think find wake. My bottles. Used bath, online pet pharmacy canada don't with but I'm this renews heat many.

odluke.

Nezadovoljan učesnik može u roku od osam dana od dana prijema obavještenja protiv odluku o imenovanju podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred nadležim sudom.

 

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listi Oslobođenje i na WEB stranici Ustanove.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljedjeg objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno , sa naznakom Prijava na KONKURS za upražnjenu poziciju : Direktor JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“- ne otvarati na sljedeću adresu: JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“ ul. Hašima Spahića 23, 71 380 ILIJAŠ.

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

Tarik Omerhodžić

 

Povezane objave

Back to top button