ILIJAŠ

Sastanak Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije prema mladima Općine Ilijaš

U Općini Ilijaš održan je prvi sastanak Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije prema mladima Općine Ilijaš sa Akcionim planom za period 2023. – 2028. godina, sa ciljem upoznavanja učesnika sa metodologijom izrade strategije i razrada plana aktivnosti sa podjelom zaduženja za naredni period.

Strategija za mlade jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve i mjere odnosno projekte.
Za provedbu aktivnosti na izradi Strategije za mlade općine Ilijaš odgovorni su Koordinacijsko tijelo i osam radnih grupe iz oblasti: obrazovanje i nauka mladih; rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih;  zdravstvena zaštita mladih; socijalna briga mladih; kultura i sport, aktivizam mladih, sigurnost te informisanje mladih, a koje je imenova Općinski načelnik Akif Fazlić.
“U proteklih nekoliko mjeseci, Institut za razvoj mladih KULT i Općina Ilijaš, provodili su istraživanje na osnovu kojih je kreirana Analiza potreba i problema mladih u općini Ilijaš. Ova analiza će predstavljati osnovu za dalji rad na izradi trećeg po redu strateškog dokumenta za oblast mladih koji kreira Općina Ilijaš. Strategija za mlade općine Ilijaš će uzeti u obzir ciljeve i mjere definirane općinskom Strategijom razvoja i biti će usklađena sa aktivnostima sa viših nivoa vlasti i institucija koje su nadležne za ključne oblasti važne za život mladih na području općine Ilijaš”, istakla je Stručna savjetnica za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor Enisa Mešetović.
Proces izrade Strategije prema mladima podržava Institut za razvoj mladih KULT kao i Federalno ministarstvo kulture i sporta kroz sufinansiranje projekta “Unapređenje položaja mladih kroz izradu i promociju strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2023-2028.” – Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH.
Izvor: Općina Ilijaš

Povezane objave

Back to top button