Služba civilne zaštite: Provedene mjere zaštite i spašavanja i protivminske akcije u 2022. godini na području općine Ilijaš

ilustracija

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš u decembru primljena je k znanju Informacija Službe civilne zaštite o mjerama zaštite i spašavanja i protivminskim akcijama u 2022. godini na području općine Ilijaš.

Shodno zakonskoj regulativi izvršeno je revidiranje i ažuriranje planske dokumentacije, kao i izrada nove Procjene ugroženosti teritorije općine Ilijaš i Plana zaštite i spašavanja općine Ilijaš po mjerama zaštite i spašavanja.

Pored navedenih aktivnosti, Služba civilne zaštite je bila u stalnom kontaktu i saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Federalnom upravom civilne zaštite, Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save, Serd-om, kao i BH MAC-om. Neophodno je navesti da je Federalna Uprava civilne zaštite, dio koji se bavi deminiranjem, nastavio sa deminiranjem MSP projekta Kozlovac, koji zauzima površinu od 2 068 000,00 m² rizične površine na potezu Crna Rijeka – Krivajevići, navodi se uInformaciji.

Svojim projektima Oružane Snage BiH su također uključene na prostoru naše općine po pitanju deminiranja, pri čemu treba napomenuti da će se u narednom periodu uključiti i u druge projekte, kao što su čiščenje lokalnih puteva i saobraćajnica. U 2022. godini  je nastavljen projekat SMARTRIVER, kojim se aktivno učestvuje u projektu EU i IPA fonda na smanjenju rizika od poplava na koritu rijeke Bosne. Nastavljene su aktivnosti oko sanacije i uređenja korita buičnih potoka i rijeka , kroz pomoć KUCZ Kantona Sarajevo, kao i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. U saradnji sa Službom za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje , neprestano se radi na odvodnji površinskih voda u naseljima koja imaju probleme te vrste (Ljubnići, Lješevo, Podlugovi, Mrakovo, Luka, Stari Ilijaš, Malešići, Ljubina i Srednje) . Po pitanju sanacije klizišta u 2022. godini su završene aktivnosti na klizištima Gradac-Malešići i Grebenac-Ilijaš Stari, a vode se aktivnosti oko klizišta Mezarje Ljubnići i Alića gaj-Ilijaš Grad. Crveni križ je, pored svojih redovnih aktivnosti,  u ovoj godini imao niz aktivnosti vezanih za zaštitu i spašavanje, uz veliki broj akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Vatrogasno društvo Srednje je registrirano kao udruženje građana općine Ilijaš, te su nastavljene aktivnosti oko uređenja prostora u MZ Srednje , kao i nabavka opreme za ovo udruženje.

Saradnja sa VD Vogošća je nastavljena kroz njihovo stalno učešće u akcijama gašenja požara na prostoru cijele općine, kao i vodosnabdijevanje onih mjesta na području općine koja nisu uključena u sistem redovnog snabdijevanja JKP Vodostan. Neophodno je istaći da Niskogradnja Durmić d.d, Bilal d.d., Halilović d.o.o. i JKP Vodostan daju svoju nesebičnu pomoć u svim segmentima zaštite i spašavanja na prostoru čitave općine.

Deminiranje

U toku 2022 godine su nastavljeni intenzivni radovi oko deminiranja, a odnose se na tri projekta (MSP Kozlovac, MSP Lađevići-Stomorine i MSP Srednje-Kožlje),  gdje su pored redovnog postupka deminiranja traženi i informanti, koji su u tom periodu bili pripadnici Armije BiH ili su pripadali Vojsci RS.

BH MAC je redovno radio na reizviđanju minski sumnjivih površina, kao i na izdavanju uvjerenja o postojanju minske opasnosti na određenim parcelama.

Općinska Služba civilne zaštite u suradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite je BH MAC-u predložila slijedeću listu prioriteta za protivminske akcije : MSP SREDNJE-KOŽLJE 1400000,00 m2, tehnička izviđanja: KRIVAJEVIĆI- 4 89938,00 m² , LJEŠEVO STARO SELO- 2 64913,00 m², KRIVAJEVIĆI BREZIK- 88602,00 m², KORITA- 62944,71 m², ŠIROKA BARA- 35178,00 m², GREBEN SREDNJE -16237,00 m², BULJETOVINA – POREDAK 1- 14744,00m²  i čišćenje; GAJINE 1- 87701,00 m².

Općina Ilijaš ostaje čvrsto opredjeljena da u saradnji sa donatorima u deminiranju (Vlade Japana, SAD, Njemačke , ITF-a , Federalne Uprave CZ, Oružanih snaga BiH i drugih ) vrši smanjenje površina koje su pod minama i povećaju sredstva za ovu namjenu jer se učešće lokalne zajednice traži u svim projektima, zaključeno je.

Prethodni članakIsplata invalidnina za decembar 2022. godine
Naredni članakPredstavljene dvije knjige o ratu u BiH, upozoreno na opasnost njegovanja kulture nasilja