Tematska sjednica OV Ilijaš: Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS

Tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog petka sa jednom tačkom dnevnog reda i to Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović, a uz vijećnike prisutni su bili načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić sa saradnicima, direktor KJP “Sarajevo – šume” Samir Omerović, inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcije poslove Salem Alihodžić, te zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, Segmedina Srna – Bajramović i Bibija Kerla.

Uvodno izlaganje je napravio ministar Delić, kazavši da je glavna intencija ovog Zakona zaštita šume te dodao:

“Ovaj Zakon nam služi da bolje definišemo zaštitu najvažnijeg prirodnog resursa kojeg imamo na području KS, a to je šuma. Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo suštinski rješavamo nekoliko stvari. Prije svega, privredu oslobađamo plaćanja opštekorisnih funkcija šuma koju stavljamo u budžet Kantona Sarajevo kao zakonsku obavezu u planiranju budžeta svake godine kroz namjenska sredstva od 0,5 do 2 posto.

Izmjenama i dopunama je predviđeno da uposlenici čuvarske službe koja je do sada bila u nadležnosti Ministarstvu privrede KS, pređu u nadležnost KJP “Sarajevo – šume”, te će imati više nadležnosti kada je u pitanju čuvanje šuma, ali i veću odgovornost po pitanju nelegalnih radnji u šumama na području KS.

Konkretne zaključke koje danas dobijemo od Općinskog vijeća Ilijaš detaljno ćemo razmotriti i pokušati ugraditi u Prijedlog Zakona, jer smatramo da je temelj razvoja KS, Federacije i države baziran na razvoju lolaknih zajednica i sigurno ćemo poštovati interese loklanih zajednica na kojima se u suštini i eksploatiše šuma. Vjerujem da ćemo uspjeti naći modalitet da ovaj Zakon u Skupštini KS bude usvojen jednoglasno, uz podršku svih klubova i svih lokalnih zajednica”, rekao je ministar Delić.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se obratio prisutnima rekavši da je današanja tematska sjednica primjer dobre prakse, te da je ovaj Nacrt Zakona izuzetno bitan za jedinice lokalne samouprave i dodao:

“Ovo je Zakon koji itekako utiče na jedinice lokalne samouprave i zbog toga očekujem da će  opredjeljenja i stavovi koje danas iznesemo predlagač Nacrta Zakona i Skupština KS uvažiti.

Ono što želim da popravimo u ovome Zakonu jeste pozicija lokalnih zajednica. Sam Nacrt je dao izvanredna tehnička, pravna i neka druga stručna rješenja koja su bitna u aspektu gospodarenja šumama, međutim pozicija lokalnih zajednica je na stanovit način kroz ove izmjene reducirana i mi želimo to promijeniti. Prije svega kroz nekoliko instituta. Prvi institut je da se zadrži pravo lokalnih zajednica, odnosno Općinskih vijeća, da daje svoja mišljenja na godišnje planove realizacije šumskogospodarske osnove. Drugi institut je možda i najvažniji za nas, a to je pitanje ruralnog razvoja. Želimo da se ruralni razvoj definiše kroz finansijska sredstva koja se obezbjeđuju za čuvanje i razvoj šuma.

Očekujem da će ova rasprava poslužiti predlagaču da kroz određene primjedbe definišu prijedlog koji će zaista biti u punom interesu i KS i lokalnih zajednica. Želim potencirati ruralni razvoj, koji ne podrazumijeva isključivo izgradnju puteva. Kroz ovaj Nacrt, a na bazi godišnjeg etata koji je za 2022. godinu iskazan, finansijski benefiti za općinu Ilijaš neće preći 200.000 KM. Od šumskog bogatsva koje se nalazi na području općine Ilijaš mislim da je ta cifra premala i zbog toga se trebaju definisati dodatna sredstva koja će značiti ruralni razvoj. Naravno saobraćajna infrastruktura je ključ ruralnog razvoja, ali tu mogu doći i svi drugi projekti”, zaključio je načelnik Fazlić.

Vijećnici su na kraju jednoglaso usvojili devet zaključaka koji će biti proslijeđeni predlgaču Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, a oni su:

  1. U članu 1. kojim se mijenja član 3. (Definicija pojmova) stav 1. tačka m) mijenja se i glasi:

“Korisnik šuma je Kantonalno  javno preduzeće za  gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo (U daljem tekstu:  KJP “”Sarajevo šume”) i drugo pravno lice koje može osnovati Skupština  Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (U daljem tekstu: KJU za zaštičena  područja), i pravna i fizička lica koja su upisana kao vlasnici šuma.”

  1. Da se u svim članovima Zakona o šumama Kantona Sarajevo, gdje god se to spominje, iza riječi „KJP “Sarajevo – šume“ d.o.o Sarajevo dodaju sljedeće riječi „i drugi korisnik kojeg odredi Skupština Kantona Sarajevo“.
  2. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to:

U članu 3. kojim se mijenja član 11. (Godišnji planovi realizacije šumsko privredne osnove) stav (3) mijenja se i glasi:

“Saglasnost na godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove, koji je korisnik  šuma dužan dostaviti za narednu godinu daje Uprava za šumarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Općine na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim  planom u roku od 45 dana od dana prijema plana.”

Ako općina ne odgovori u roku od 45 dana, smatrat će se pozitivnim.

  1. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to:

U članu 26. kojim se mjenja član 61. (Visina namjenskih sredstava), dodaje se stav 2., 3. 4. i 5., kako sijedi:

Stav 2. glasi: “Namjenska sredstva iz stava 1. Dodjeljuju se putem javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo privrede KS na službenoj stranici i najmanje jednom dnevnom listu sa područja FBiH.”

Stav 3. glasi: “Javni poziv mora sadržavati minimum uslova za apliciranje i to:

– da aplikant nema poreskih dugovanja;

– da je aplikant ispunio obaveze pravdanja sredstava iz prethodne godine korištenja sredstava i

– da aplikant nema dugovanja prema radnicima

Stav 4. glasi: “Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u javnom pozivu definisati način pravdanja sredstava iz javnog poziva posebnim Pravilnikom koji donosi Komisija za provođenje javnog poziva, a na prijedlog ministra privrede.”

Stav 5. “Pravdanje utroška namjenskih sredstava iz ovog Zakona može se u zavisnosti od projekta definisati kao jednokratno za projekte sa jednogodišnjim trajanjem ili sukcesivno pravdanje za projekte sa višegodišnjim trajanjem.”

  1. Da se poslije člana 61. (Visina namjenskih sredstava) doda novi član 61b., koji glasi: Namjenska sredstva iz člana 61. ovog Zakona mogu koristiti korisnici šuma u KS, Uprava za šumarstvo, obrazovne ustanove iz oblasti šumarstva i lokalne zajednice.

Lokalne zajednice mogu koristiti sredstva od najmanje 10% do 30% od ukupno izdvojenih godišnjih sredstava.

Korisnici namjenskih sredstava projektne prijedloge podnose zasebno prema implementaciji za svaku od općina u KS i to na način da se osigura implementacija projekata proporcionalna privrednom prihodu korisnika sredstava sa općine za koju se aplicira.

 

  1. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to:

U članu 27. kojim se mijenja član 62. da se poslije tačke h) doda tačka i), kako slijedi: i) ruralni razvoj

  1. Troškovi obezbjeđivanja uslova za rad, plate, doprinosi na platu i plate čuvara šuma u KJP “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo finansirati će se direktnim transferom iz namjenskih sredstava ovog Zakona za prvih pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

U prvoj godini obezbijediti će se finansiranje u iznosu od 100% ukupnog iznosa, a umanjeno za 20% za svaku narednu godinu primjene ovog Zakona, a zaključno sa  petom godinom od dana usvanja ovog Zakona.

  1. Da se u članu 21. stav 13. umjesto “50 m2” upiše “200 m2”.

 

  1. Da se u članu 22. (izmjenjeni član 55.) stav 1. iza riječi “služnosti” doda i “pravo građenja”.
Prethodni članakMinistarstvo zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo KS obezbijedili 8.000 antigen testova
Naredni članakHusagić: Nepoštivanje Ustava i institucija BiH mora biti kažnjeno ne samo sankcijama, već i konkretnim zakonima