Jedanaesta redovna sjednica Općinskog  vijeća Ilijaš će biti održana u utorak (30.11.2021.godine) sa početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED
Vijećnička pitanja i inicijative

Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 10. sjednice

Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2022. godinu za period 01.01.-30.09. 2021. godine.

Nacrt Budzeta općine Ilijaš za 2022. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2022. godinu

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključavanje Ugovora o prodaji u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijacij

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prodaji

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prodaji

Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta

Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja

Informacija o štetama koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće na području općine Ilijaš

Share.

Comments are closed.