BIH

Uplaćene naknade za 4.457 korisnika socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 987.347,86 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec april 2019.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.457 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

Povezane objave

Back to top button