VIJESTI

Usvojen Budžet općine Ilijaš u iznosu od 17.833.000 KM

Održana je petnaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Poslije vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red. Usvojen je Prijedlog programa Općinskog vijeća Ilijaš  za 2018. godinu.

Na sjednici je razmatran Prijedlog Budžeta općine Ilijaš i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu kojima se utvrđuje forma i struktura primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni  projicirani  prihodi, rashodi i izdaci prijedlogom Budžeta za 2018. godinu iznose 17.833.000 KM što je za 11,53% više u odnosu na Plan  za 2017. godinu odnosno 9,04 % u odnosu na Nacrt .

Ukupna sredstva za plate i naknade iznose 2.169.750.00 KM što je 12,7 % , zatim ukupni planirani izdaci za materijal  su 1.130.750KM. Tekući transferi u prijedlogu planirani su u iznosu od 2.477.800 KM i kapitalni transferi i izdaci u iznosu od 11. 989.200 KM .

„Ono što je značajno promijenjeno u odnosu na Nacrt budžeta jeste da je budžetom planiran novi projekat za 2018. godinu, a to je izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole „Hašim Spahić“. Druga velika i važna pozicija jeste da smo u Budžet pozicionirali pitanje nabavke zemljišta u MZ Podlugovi sa 200.000,00 KM. Važno je napomenuti da smo  planirali sredstva za pravnu pomoć boračkoj populaciji za 50.000,00 KM. Povećali smo budžet za stipenditanje učenika i studenata za 25.000,00 KM. Budžetom smo pozicionirali sredstva za objekat područne škole u Kamenici sa 55.000,00 KM, područne škole Bioča 50.000,00 KM i područne škole Ljubinići 20.000,00 KM. Značajno su povećana sredstva kako bismo u 2018. godine uspostavili Dobrovoljno vatrogasno društvo Srednje,“ rekao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Usvojena je Odluka o davanju mišljenja na godišnji plan gospodarenja  privatnim šumama za 2018. godinu  kao i   Odluka o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove za ŠGP “Gornjebosansko”  na koje je dato pozitivno mišljenje Općinskog vijeća Ilijaš.

Na sjednici Općinskog vijeća usvojena je i Odluka o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva. Nadzor nad radom Službe vrši Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove koja je za potrebe izrade registra ustupila aplikaciju za elektronsko vođenje registra. Nacrt “Odluke o nazivima naselja”, poslovnih zona i ulica na području općine Ilijaš  stavlja se na javnu raspravu koja će biti održana 11.01.2018. godine sa početkom u 14,00 sati.  U raspravi mogu učestvovati građani,  politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresovana fizička i pravna lica.

Usvojena je i  Odluka o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva KS za 2018. godinu kojim se Pravobranilaštvo ovlašćuje da zastupa Općinu Ilijaš kao korisnika usluga pred sudovima i drugim nadležnim organima  radi zaštite imovine i imovinskih interesa.

U cilju praćenja realizacije Akcionog plana iz „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2018-2022“ Općinski načelnik će imenovati Tim za upravljanje implementacijom i Komisiju za monitoring, te će utvrditi zadatke,  mjere i rokove kao i ostala pitanja.

Usvojeni su Prijedlozi Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionih planova „Alića Gaj“ i „Sovrle 2“. Usvojena je i Odluka kojom se daje saglasnost JU“KSC i Radio Ilijaš“davanje u zakup poslovnih prostora koji su im povjereni na upravljanje .

Primljena je k znanju Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja. Problemi koji opterećuju poslovanje privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo i šire odražavaju se na rad i poslovanje privrednih subjekata na području općine Ilijaš.  Stanje u privredi izisikuje zajedničku akciju svih relevantnih činilaca koji mogu odlučivati u stvaranju bolje poslovne klime u državi .Općina Ilijaš će u domenu svojih nadležnosti podržavati sve inicijative za razvoj na njenom području. Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017. godinu je takođe primljena k znanju.

 

 

 

 

Povezane objave

Back to top button