VIJESTI

Vlada FBiH: 39 miliona KM za podršku lokalnim budžetima i finansiranje projekata

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti – kantonima i opštinama, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM.

Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima opština i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

“Sredstva od deset miliona KM raspoređuju se opštinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 opština i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima. Sredstva u iznosu od 29 miliona KM raspoređuju se za finansiranje ili sufinansiranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima”, navedeno je iz Vlade.

Vlada FBiH će sa načelnicima/gradonačelnicima opština i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze. Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar finansija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Inače, raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i opštine, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu ministarstvu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, općine i gradovi, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
bhrt.ba

Povezane objave

Back to top button