Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Sukladno ovom programu, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.680.688 KM.
Među aktivnostima Federalnog zavoda, a nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih, u 2020. godini će biti razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje bi trebale biti realizovane i u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama.
Planirano je da u 2020. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18.000 nezaposlenih. Prema potrebi i s obzirom na finansijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresovanost partnera i ciljnih grupa, moguće je usklađivanje izmjenama i dopunama programa i Finansijskog plana za 2020. godinu.
Kroz programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva, a za realizaciju ovih programa u 2020. godini planirano je 91.423.498 KM.

Share.

Comments are closed.