Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu,
utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta
Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i
rashodovnom stranom.

U parlamentarnu proceduru
je, takođe po hitnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju
budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja
spoljnog i unutrašnjeg duga, prioritet bude isplata penzija.

Budžet Federacije BiH za
2020. godinu pripremljen je u skladu s budžetskim kalendarom i iznosi
4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u
integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom
budžetskog korisnika.

Naime, Zakonom o PIO iz
2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u budžet u 2020.
godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni
račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava
i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za
2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je
za 2.252,5 miliona KM, odnosno 83 odsto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima
dominiraju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 miliona KM,
odnosno prihodi od indirektnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od
1.608 miliona KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585
miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok
kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM. Na rashodovnoj strani su
najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 miliona KM,
od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u
nadležnosti Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu
planirano je za provođenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova
njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Za provođenje Zakona o
zaštiti porodica s djecom planirano je 20 miliona KM, a za nastavak
sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe
kategorije stanovništva ponovo 15 miliona KM. Dakle, Vlada Federacije BiH,
nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati
stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH.

Podsticaj za
poljoprivrednike planiran je u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3
miliona KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu
potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada je značajno povećala ukupna
sredstva usmjerena ovim kategorijama.

Transferi za raseljene
kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam miliona KM. Pomoć u
održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljaće
prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte finansirane iz budžeta
Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim nivoima vlasti (entiteti,
kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provođenju i Aneksa
7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Transfer za sanaciju
zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM i povećan je za 24
miliona KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvaliteta zdravstvenog sistema
jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za period
2019.-2022. godina. Planiranjem ovih sredstava Vlada FBiH potvrđuje
opredijeljenost u provođenjureformi u oblasti zdravstvenog sektora, a što
svakako podrazumijeva mjere finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova.

Transfer nižim nivoima
vlasti planiran je u iznosu od 21 milion KM i predstavlja nastavak
sufinansiranja budžeta i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Planirano je pet miliona KM
za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture.
Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i
nastavak izgradnje putne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115
miliona KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a,
koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te
uplatom dividende javnih preduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja
sukcesivno finansiranje izgradnje pojednih dionica brzih puteva i autoputeva.

Na razdjelu Vlade FBiH
planirano je ukupno 15 miliona KM na ime troškova rekonstrukcije i
investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i
Mostaru. Kupovinom prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH
ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti
bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost.

Share.

Comments are closed.