Zukić i Mališević dobitnice Priznanja Općine Ilijaš: „Važne su kompetencije a ne rodna pripadnost“

U povodu Međunarodnog dana žena, u programu Radija Ilijaš ugostili smo dvije sjajne dame, Belmu Zukić direktoricu „Vodostana“ Ilijaš i Nizamu Mališević, pomoćnicu načelnika u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš, dobitnice ovogodišnjeg Priznanja Općine Ilijaš za izuzetne rezultate u sferi profesionalnog djelovanja. Općinsko vijeće Ilijaš i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić  su prepoznali njihov rad kao zalaganje za napredak lokalne zajednice. Zukić i Mališević ističu da im ovo priznanje daje vjetar u leđa da nastave kontinuirano raditi, ali pričinjava i izuzetno zadovoljstvo na prepoznavanje dosadašnjeg rada.

Belma Zukić naglašava dva ključna pokazatelja uspješnosti vodovodnog preduzeća, odnosno da je imalo tendenciju rasta i to pokrivenost populacije uslugom vodosnabdijevanja koja je u prošloj godini porasla sa 79,2% na 92,34%, što je mnogo više od BiH prosjeka, gdje pokrivenost uslugom javnog sistema vodosnabdijevanja iznosi 75%. Dok uslugu odvodnje ili javne kanalizacije ima 65% građana Ilijaša, što je također više od BiH prosjeka koji iznosi 41%.

„Lijepo je znati da trud koji ste uložili bude prepoznat u lokalnoj zajednici. U to ime hvala Općinskom vijeću Ilijaš koje mi je dodijelilo ovo priznanje. Priznanje je dodijeljeno zbog unapređenja vodnih usluga. Već osam godina sam na poziciji direktorice i bilo je dovoljno vremena da ono što je planirano bude i realizovano. U proteklom periodu bilo je velikih kapitalnih ulaganja. Izgrađena su tri filterska postrojenja. Rekonstruisani su svi rezervoari pitke vode, urađen je pretretman vode, automatska hlorinacija, filtracija, uveden HACCP  sistem, ušlo se u digitalizaciju i formiranje geografskog informacionog sistema, obnovljen je veliki broj mehanizacije i mnogi drugi projekti. Naravno zasluge za cjelokupan posao ne mogu preuzeti samo na sebe. To je jedan timski rad mojih kolega iz Vodostana. Tako da ovo Priznanje definitivno želim podijeliti sa njima kao i sa općinskom administracijom na čelu sa načelnikom Fazlićem, Općinskim vijeće Ilijaš i svim drugim ljudima iz struktura koji su dio ovog procesa. Samo uz zajednički rad postižemo jako uspješne rezultate. Još jednom zahvaljujem se na prepoznavanju rada koji je koristan za našu lokalnu zajednicu. Kao menadžer imala sam ciljeve i viziju ali bez timskog rada se ne može ništa postići“, kazala je direktorica Zukić.

Nizama Mališević, pomoćnica načelnika u Službi za imovinsko-pravne poslove, sa preuzimanjem obaveza kao v.d. šefa Odsjeka preuzela je i enormno veliki broj neutvrđenih i neprovedenih promjena kroz katastarski operat, kako u smislu provedbe vezane za kancelarijske poslove, tako i terenski dio posla. Zahvaljujući mukotrpnom radu, danas je Općina Ilijaš u poziciji mentorisanja drugim općinama kako da urede ovu oblast i primjer dobre prakse.

„Želim da se zahvalim Općinskom vijeću Ilijaš, ali i kompletnoj administraciji na čelu sa načelnikom Akifom Fazlićem na prepoznavanju potreba lokalnog stanovništva koje se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na njihovim nekretninama. Kroz prepoznavanje tog problema je i nama uposlenicima službe koja se bavi tim pitanjima, dao maksimalnu podršku. Od 2012. godine se aktivno bavim ovim djelom posla iako sam od 2000. godine u katastru Općine Ilijaš, konstatno smo imali problem neažurne evidencije. Prvi smo nabavili savremeni geodetski instrumentarij i osposobili općinski katastar. Ni jedan katastar u Federaciji BiH ne raspolaže takvom opremom. To je pokazatelj da su uistinu prepoznate potrebe, htijenja i ciljevi što doprinosi kvalitetnijoj uslugi koju pružamo našim građanima. Prošli smo fazu od najneažurnijeg katastra do toga da smo među četiri najbolja katastra u Federaciji BiH. Na sedmičnoj pa i dnevnoj bazi imamo ažuriranje svih podataka i promjena koje se dešavaju u katastarskom operatu. Od 2015. godine aktivno smo se uključili u projekat registracije nekretnina. Kroz taj projekat za osam katastarskih općina koje se nalaze na donjem dijelu naše općine, izvršili smo usklađivanje podataka i u potpunosti uspostavili zemljišnu knjigu sa podacima novog premjera. Dakle, podatak o nekretnini u smislu tehničkog podatka, broja katastarske čestice, katastarske opštine, njene površine i naziva, kulture ili načina korištenja kao i upisanog korisnika, u potpunosti je završen“, kazala je Nizama.

Od 2016. godine do danas, kroz postupak javnog izlaganja podataka, vlastitim snagama odnosno angažmanom uposelnika Službe imovinsko-pravnih poslova, geodetskih poslova i katastra Općine Ilijaš, izloženo je 10 katastarskih općina. To je podrazumijevalo enormno veliki posao ali i pozicioniralo općinu Ilijaš među najbolje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„Prvi u Federaciji BiH, 2016. godine smo se samostalno upustili u izlaganje podataka na javni uvid. To se pokazalo kao preteča svim postupcima koje je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove inicirala te donijela Uredbu o izlaganju podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid. Uspjeli smo izvršiti i usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige. To predstavlja enormno veliki posao. Ako kažem da je kroz taj postupak izrađeno ukupno 22 621 prijavni list, koji predstavlja dokument u kojem se upoređuju podaci novog izloženog premjera i starog premjera, mislim da brojka najbolje govori o tome. Na području općine Ilijaš imamo 54 835 katastarskih parcela. Od toga nam je ostalo još 16% neizloženih parcela. A od tih 16%, u postupku je 10%.

Važno je napomenuti da sve aktivne predmete, Služba pohranjuje i u analognom i u digitalnom obliku. To stvara odličnu pretpostavku za stvaranje digitalnog arhiva. Mi smo u posljednje vrijeme u više navrata imali mentorsku ulogu kada je u pitanju projekat registracije nekretnina. Osam općina iz FBiH je svoje timove slalo u Ilijaš na jednodnevnu ili dvodnevnu obuku u smislu davanja uputa kako otpočeti sam postupak izlaganja. Stalno smo u komunikaciji sa kolegama u smislu mentorisanja i pomoći uređenja ove oblasti“, istakla je Mališević.

Zukić i Mališević naglašavaju da se borba za ravnopravnost žena mora i dalje nastaviti bez obzira što svjedočimo mnogobrojnim primjerima uspješnih žena čije su kompetencije prepoznate u poslovnom svijetu, ali da podjednako mora biti zadovoljena i socijalna pravda kao i dostupnost osnovnih ljudskih prava.

„Ja sam na rukovodećoj poziciji u sektoru koji je dominantno muški. To što sam žena, nikada mi nije bilo prepreka i nikakva ograničavajuća okolnost da bih realizovala sve svoje ciljeve i želje. Ali u našem društvu sigurno su još uvijek prisutne predrasude i stereotipi prema ženama. Žene se teže upuštaju i opreznije su kada treba da ostvaruju više ciljeve. Žene nikako ne smiju imati ograničenja jer u centru pažnje treba da bude sposobnost i kompetentnost a nikako rodna određenost. Mnogobrojni su primjeri uspješnih žena u našem društvu ali borba za ravnopravnost se nastavlja. Jer u svijetu, pa i kod nas postoje žene koje još uvijek ne mogu ostvariti ni osnovna ljudska prava. Pozivam nas sve, i žene i muškarce na ravnopravnost i da jedni druge tretiramo kao ljudska bića sa jednakim pravima. U tome je prosperitet društva“, kazala je Zukić.

Nizama Mališević ističe da je Općina Ilijaš primjer kako se žene uvažavaju, prvenstveno zbog svojih profesionalnih sposobnosti i kompetencija.

„Kabinet Općinskog načelnika ima pet pomoćnica. Svaka od njih izuzetno uspješno vodi službu i postižu sjajne rezultate. Uz to su i porodične žene koje imaju sjajnu podršku, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Svim ženama želim zdravlje i sreću, uz poruku da se bore za svoj status u društvu. Važno je da prihvate sebe kao potpuno ravnopravne članove društva“, kazala je Mališević.

Redakcija Radija Ilijaš upućuje iskrene čestitke Belmi i Nizami za ostvarene rezultate, ali i čestitke povodom Međunarodnog dana žena.

 

 

 

 

Prethodni članakSponzor Osmomartovskog programa Caffe slastičarna Tamar Ilijaš
Naredni članakOpćina Ilijaš donirala 20.000 KM SOS Dječijim selima u BiH