JAVNA USTANOVA “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ”

e-mail:radioilijas@gmail.com

Ul. Hašima Spahića 23

71 380 ILIJAŠ

Broj: 51/07/2020

Ilijaš, 28.07.2020. godine

Na osnovu člana 22. Pravila Javne ustanove Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”, broj: OPU-IP br.509/5010 od 15.11.2010. godine, član 19. i člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji poslova i radnih zadataka (prečišćeni tekst), broj: 02-I-05-P/2017, v.d.direktora JU “Kulturno-sportskicentari Radio Ilijaš” r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”na poziciji:

Stručni savjetnik za marketinške poslove, projekte i organizaciju – 1 izvršilac – neodređeno vrijeme:

 1. Opis poslova i radnih zadataka:
 2. Rukovodi i organizuje poslove marketinga u Ustanovi;
 3. Prati i organizuje naplatu prihoda od marketinga;
 4. Organizuje sastanke s drugim ustanovama i pojednicima;
 5. Izrada i praćenjerada WEB stranice;
 6. Stara se o uposlenosti I ekonomskoj isplativosti kapaciteta Ustanove pogodnih  za  marketing;
 7. Izrada i aplikacija projekata;
 8. Ostali poslovi po nalogu direktora Ustanove
 • Kandidat treba da ispunjava opće uslove  utvrđene Zakonom i to:
 • Da je državljanin BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Da se na kandidata ne odnosi član IX.I UstavaBiH.
 • Kandidat treba da ispunjava posebne uslove utvrđene Zakonom i Pravilnikom i to:
 • da ima visoku stručnu spremu – Fakultet društvenog  smjera, završen VII stepenili I ciklus (najmanje 240 ETC bodova) ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

-Svojeručno potpisana pisana prijavana Konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima za kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Konkurs

 • Diploma/Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju.
 • Potvrde o ostvarenom random stažu/iskustvuk od poslodavaca kod kojih je kandidat radio sa tačno nazančenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža/iskustvo
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Uvjerenje o državljanstvu( ne starije od 6 mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci);
 • Ovjerena Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX tačka 1. Ustava BiH.
 • Dokumentaciju kojom se dokazuje prednost u zapošljavanju po posebnim propisima.

Kandidati koji budu ispunjavali  opće i posebne uslove iz tačke 2. i 3. ovogJavnog oglasa bit će pozvani na intervju koji je eliminatoran pri odabiru kandidata.

Na intervju kod kandidata će se ocjenjivati znanje o stručnim I organizacionim propisima djelatnosti kao i posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti te naklonjenost timskom radu.

Napomena: Izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje i Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka.

Javni Oglas ostaje otvoren deset (10) dana od dana objave u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredneprijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao I kopije tražene dokumentacije ili Izjave koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji se prjijave na Javni oglas, biće pismenim putem obavješteni o rezultatima oglasa u roku od sedam (7) dana od dana donošenja Odluke o izboru  kandidata.

Na odluku o izboru kandidata nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Upravnomo dboru Ustanove.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

JU “Kulturno-sportsk i centari Radio Ilijaš”, ulica Hašima Spahića br.23, 71 380 Ilijaš

(Konkursna Komisija“ Prijava na Javnioglas” – ne otvaraj)

v.d. D I R E K T O R A

Benis Fazlić

Share.

Comments are closed.