Na četrdesetdrugoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš razmatrano je niz informacija i odluka.

Informacija o izvršenju budžeta općine Ilijaš za period  od 01.01.do 31.03.2020.godine sačinajava prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka. Budžet općine Ilijaš u navedenom perodu bilježi 5.651.642,00 KM ostvarenih prihoda, što je 36%od planiranih za 2020.godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 3.706.869,00 KM.

Informacija iz oblasti šumarstva je urađena na bazi podataka Ministarstva privrede KS i KJP „Sarajevo –šume“. Između Općine Ilijaš i JKP „Sarajevo –šume“ na snazi je Sporazum o načinu izmirenja duga po osnovu naknade za korištenje državnih šuma za prvi, drugi i treći kvartal 2019. godine u ukupnom iznosu od 175.600,00 KM u jednakim mjesečnim ratama od po 29.266,73 KM.  Prema utvrđenoj dinamici otplate, izmirene obaveze za mjesec januar i februar, dok za  mjesec mart i april  nije ispoštovana dinamika utvrđena sporazumom. Zaključeno je da je obim bespravnih sječa šuma na teritoriji općine Ilijaš  značajan kada je u pitanju količina bespravnih sječa na teritoriji KS u posljednjih nekoliko godina.

Informacija o stanju socijalne zaštite.

Problemi karakteristični za lokalnu zajednicu se ogledaju u specifičnosti problematike koja je u značajnoj mjeri prisutna (nasilje, duševno oboljela lica, agresivan nastup korisnika i nedovoljno izgrađen odnos prema vlastitom problemu i raspoloživim mogućnostima rješavanja.  Kroz saradnju sa nevladinim sektorom u saradnji sa Službom pri općini ostvarena je saradnja sa udruženjem ALTERURAL  koji planira u narednom periodu svoj projekat Unapređenje uslova stanovanja za lica u stanju socijalne potrebe proširiti i na općinu Ilijaš. U radu sa korisnicima prava i usluga suočavaju se sa problemima pristupa objektima, sadržaj društvenog života utiče na adekvatnu socijalizaciju djece i omladine, povećan broj nasilja u porodici , sve veći broj novoevidentirane djece sa rizičnim ponašanjemi slabljenje roditeljske uloge i značajan broj osoba sa poteškoćama na planu mentalnog zdravlja. Donesena je Odluka o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih  sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma.

Usvojen je Nacrt Odluke  o usvajanju Regulacionog plana”Lješevo-Željeznička stanica” i Nacrt Odluke o provođenju regulacionog plana. Javni uvid na Nacrt Odluke o usvajanju će se održati od 29.05.2020-29.06.2020 godine u kancelariji br. 20 Općina Ilijaš.

Usvojen je i prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za dio lokaliteta Banovac i prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta .

 

Share.

Comments are closed.