U mjestu Srednje, u zgradi Društvenog doma, u periodu 11.11.2020.- 11.01.2021.godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Stomorina.
Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu
sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.
Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Stomorina da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije
Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.
Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Stomorina dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje
njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje
pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.
Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Društvenog doma u Srednjem.
Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Share.

Comments are closed.