ILIJAŠINTERVJU

Intervju sa direktoricom Vodostana Belmom Zukić

Potrebe za vodom kod odraslog čovjeka iznose u prosjeku od 2,5 do tri litra dnevno. S obzirom na to da se broj stanovnika na planeti ubrzano povećava, potreba za vodom raste. Ukupna godišnja potrošnja vode u svijetu svake godine se poveća za oko 6%.
Kad vode imamo u izobilju, ne razmišljamo o njenoj vrijednosti i važnosti. Voda za većinu ljudi jednostavno izvire iz – česme. Rijetko razmišljamo o putu koji je voda iz zraka i zemljišta morala preći do nas. A još manje o tome kuda odlazi nakon što nestane u odvodnoj cijevi.

Malo općina i gradova u Bosni i Hercegovini se može pohvaliti stanjem u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda kakav ima Ilijaš. Šta je prethodilo takvom stanju, koji su projekti realizovani i šta će biti poduzeto u narednom periodu kako bi stanje bilo još bolje razgovarali smo sa direktoricom JKP Vodostan Ilijaš Belmom Zukić.

Kraj je godine, možemo li nekako sumirati godinu iza nas, koji projekti su realizirani ?

Godinu iza nas obilježile su ekstremne vremenske prilike, imali smo  dugi period  bez padavina a potom i poplavu. Svaka od navedenih pojava ima negativan utjecaj na vodosnabdijevanje jer su  gotovo cijelo ljeto izvorišta  sa kojih se  zahvata voda za piće bila na hidrološkom minimumu i uz velike napore smo uspjeli održati redovno vodosnabdijevanje. Potom su došle poplave koje su uzrokovale i donijele drugu vrstu  problema, posebno u segmentu odvodnje. Ipak, ono što je evidentno da je kontinuirano i plansko  ulaganje u kapitalne projekte u prethodnim godinama dalo rezultate i potvrdilo  opravdanost investicija, jer se u ovoj hidrološki nepovoljnoj godini, isporuka  zdravstveno ispravnom vodom odvijala bez ikakvih poremećaja.

U ovoj godini realizirani su  planirani kapitalni projekti. Izgrađeni su dijelovi  kanalizacionih mreža u naseljima:  Malešići, Mrakovo, Alića Gaj, Gradski stadion i Donja Luka. Nastavljena je i rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže i kućnih priključaka u Malešićima, a završeno je i projektovanje cijelog vodovodnog sistema u Bioči.Već je realizirana  prva faza projekta  i izgrađen 750 metara cjevovoda do škole u Bioči.

Izvršena je nabavka  mjerača protoka za lokalne vodovode, koji će se ugraditi čim vremenski uslovi to dozvole. Kroz implementaciju ovog projekta pored veće tačnosti mjerenja, obezbijedit će se analiza gubitaka u skladu sa savremenim tehnologijama, prenos podataka sa mjernih stanica na server kako bi u svakom trenutku ti podaci bili raspoloživi  za obradu i analizu. Generalno, kada sumiramo cijelu godinu ne možemo biti nezadovoljni jer smo očuvali funkciju preduzeća u tehničkom i finansijskom smislu i realizirali planirane kapitalne investicije .

Koji su vaši prioriteti u radu?

Glavni prioritet je svakako očuvati uredno vodosnabdijevanje svih potrošača zdravstveno-ispravnom vodom za piće, kao i odvodnju oborinske i fekalne vode.  Svi ostali prioriteti su samo sredstvo za ostvarenje ovog cilja pri čemu mislim na: smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže s ciljem što veće pokrivenosti teritorija općine Ilijaš, sačuvati hemijsko-bakteriološku ispravnost vode, stalno raditi  na zaštiti izvorišta, unaprijediti komunikaciju sa korisnicima i sl.

Koji su najveći problemi sa kojima se susrećete ?

Mnogo je problema u ovoj djelatnosti i pojavljuju  se od samog izvorišta vode, kroz distribuciju, odvodnju i druge segmente poslovanja. Samo neki od njih su:  nepostojanje adekvatnih mehanizama u  provođenju mjera zaštita zone izvorišta  od zagađenja koja dolaze od nesavjesnih pojedinaca ili preduzeća, izostanak sankcija nadležnih organa uslijed nepropisnog korištenja vode, pojava korištenja  dvojnih sistema vodosnabdijevanja kod korisnika koja predstavlja rizik za zdravstvenu ispravnost vode, nepropisno korištenje kanalizacije uključivanjem oborinskih voda u fekalnu kanalizaciju, bacanjem otpada koji ne smije dospjeti u kanalizacioni sistem, što uzrokuje začepljenje i izlijevanje iste.

Pored navedenog, posebno  želim ukazati na veliki problem eksterne naravi sa kojim se trenutno suočavaju svi privredni subjekti u Fedaraciji BiH, pa i naše Preduzeće, a to je najavljeno poskupljenje električne energije. Već smo  dobili ponudu Elektroprivrede  koja je veća za 200 % u odnosu na cijenu koju smo imali ugovorenu do kraja ove godine, što predstavlja finansijski udar koje ovo Preduzeće ne može podnijeti bez negativnih posljedica na kompletno poslovanje. Ukoliko Vlada FBIH ne reaguje u smislu donošenja Odluke o ograničavanju rasta cijene el.energije,  mi ćemo početkom iduće godine napraviti detaljniju analizu i predočiti je Osnivaču radi pronalaženja rješenja na koji način nadoknaditi nedostajuća sredstva,  kako ne bi doveli u opasnost kompletan  sistem vodosnabdijevanja i isporuku vode korisnicima.

Koji je stepen naplate vaših usluga za građane ?

Trenutno je stepen naplate 93 %, pri čemu preduzeće poduzima razne mjere za naplatu potraživanja  kao što su slanje opomena,  nudimo mogućnost zaključenja sporazuma o plaćanju na rate  i u konačnici podnosimo prijedloge za izvršenje kod nadležnih sudova. Zbog velikog  broja predmeta pred nadležnim sudovima kod ovag način naplate izostaju blagovremeni  rezultati zbog čega je neophodno pristupiti izmjeni zakonodavstva uz mijenjanje sistema naplate i produženje rokova zastare.

Kakav je kvalitet cjevovodnog sistema i hidromašinske i elektroenergetske opreme i mehanizacije?

Preduzeće  upravlja sa više od 120 km vodovodnih instalacija na centralnom vodovodu  čiji je prečnik 50 mm  i oko 40 km cjevovoda na lokalnim vodovodima, bez MZ Gajevi koji su nam tek predati na upravljanje i čiju dužinu tek treba utvrditi. Cjevovodi su od različitih materijala i različite starosti, te pri rekonstrukciji i zamjeni vodimo računa da mijenjamo one najstarije i one gdje su detektovani najveći gubici.

Što se tiče hidromašinske opreme u proteklom periodu izgrađena su dva moderna filter postrojenja, treće je trenutno u izgradnji, zamjenili smo veliki broj dotrajalih ventila i nastojimo da na godišnjem nivou zamjenimo minimalno jednu pumpu starije izvedbe sa start – stop sistemom pumpom opremljenom frekventnim pretvaračem čime povećavamo energetsku učinkovitost.

Kad govorimo o mehanizaciji zahvaljujući kupovini novih mašina u  predhodnom periodu trenutan broj je  optimalan za  ovaj obim poslova. U narednom periodu zbog proširenja područja kojim upravljamo planiramo nabavku još jednog kamiona koji će  doprinijeti tehničkoj spremnosti i brzini intervencije kao i nabavku terenskog vozila za preuzeti vodovod na Gajevima.

Da li imate problema sa nelagalnim potrošačima?

Povremeno se pojavi neki slučaj nelagalnog priključenja na koji se reaguje odmah po saznanju u skladu sa zakonskim propisima, a to je isključenje sa vodovodne mreže i prijava nadležnim inspekcijskim organima. Ne možemo kazati da su nelegalni priključci  česta pojava, veći problem u praksi stvara zakonska regulativa koja ne dozvoljava priključenje na vodovodnu mrežu bez građevinske dozvole, ne predviđajući bilo kakvo prelazno rješenje kao npr. privremeni priključak na električnu energiju, što stvara veliki problem korisnicima i samom preduzeću jer ne možemo na zakonit način udovolji zahtjevu i izvršiti priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Pitanje koje se često provlači jeste izgradnja arapskih naselja i njhova opskrba, često možemo čuti tvrdnje kako nećemo imati vode?

Odgovor na ovo pitanje se ne može vezati za izgradnju tzv ”arapskih naselja” jer zadatak ovog preduzeća je vodosnabdijevanje prostora i teritorija  definisanih prostorno planskim dokumentima i regulacionim planovima  koje usvaja Općinsko vijeće,  na bazi stručnog mišljenja  Zavoda za planiranje KS. Dakle,  strateške odluke o prostoru koji će se graditi donosi vlasnik  Preduzeća a naša obaveza je da operativno provedemo takve odluke.

Naravno, pitanje vodosnabdijevanja mora biti u fokusu svih nas i moramo aktivno razmišljati o alternativnim načinima vodosnabdijevanja i to ne samo zbog količine vode koja je na raspolaganju zbog klimatskih promjena kojima svjedočimo i ove godine, nego i zbog stalnog uzimanja vode uzvodno od našeg vodozahvata od strane drugih općina na njihovoj teritoriji a za potrebe njihovog stanovništva. Poseban problem  je sve veća pojava zagađivača na teritoriji općine Vareš i Breza koji postaju ozbiljna  prijetnja da ugroze kvalitet i ove količine vode kojom raspolažemo. Zbog svega navedenog ističem značaj rijeke Misoče i njenu zaštitu kao prioritet našeg djelovanja te objektivnu potrebu obezbjeđivanja novih alternativnih izvorišta jer je naša obaveza da se obezbijede svi resursi potrebni za rast i razvoj infrastrukture u kojoj ni voda ne smije biti prepreka  razvoju.

Koji su planovi za naredni period ?

Svi naši planovi imaju za cilj očuvanje i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje. Mnogo je započetih projekta koji će tome doprinijeti a samo neki od njih su: izgradnja filter postrojenja na izvorištu Zajazine kojom će se otkloniti problem mutnoće vode u Crnoj Rijeci,  kaptiranje i uvođenje u sistem novog izvorišta Jazić u vodovodni sistem također u Crnoj Rijeci, izgradnja vodovodnog sistema u Bioči i niz drugih započetih i novih projekata na planu ostvarenja ovoga cilja. S posebnim zadovoljstvom ističem da je  preduzeće zajedno sa Općinom Ilijaš apliciralo i uspješno  prošlo u MEG projekt UNDP –a  koji će trajati  naredne četiri godine. Radi se o veoma značajnom programu općinskog okolišnog upravljanja koji ima za cilj doprinijeti demokratizaciji lokalne uprave i uvođenju efektivnih i efikasnih usluga za građane. Mnogo nas rada čeka u predstojećem periodu kroz implementaciju  ovog projekta jer se radi o veoma složenom i sveobuhvatnom pristupu u unaprijeđenju i jačanju kapaciteta unutar vodovodnog sistema. Prije svega, mislimo na unaprijeđenje pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, kao i poboljšanje finansijskih i operativnih učinaka s ciljem samoodrživosti vodovodnih preduzeća, istakla je Zukić na kraju intervjua.

Budući da male stvari pokreću svijet, svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode: da je štitimo i štedimo.

Povezane objave

Back to top button