Na osnovu člana 2. Pravilnika o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u postupku davanja u zakup školskih prostorija, broj: 01-VIII-849/15, Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona S (»Službene novine KS« broj: 2/18), Odluke Školskog odbora o provođenju postupka javnog nadmetanja za zakup školske kuhinje, broj:  01-ŠO-IX-1506/21 od 28.09.2021. godine,  JU OŠ »Srednje«  Ilijaš u Srednjem, objavljuje ponovljeni

 

 

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda  za odabir najpovoljnijeg ponuđača  za zakup školske kuhinje

 

PREDMET JAVNOG OGLASA

 

 • Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i radnika Osnovne škole „Srednje“ Ilijaš“ u Srednjem sendvičima i napitcima.
 • Površina prostora iznosi  16 metara kvadratnih.

 

DUŽINA TRAJANJA ZAKUPA

 • Dužina trajanja zakupa je do kraja nastavne 2021/2022. godine, odnosno do 06. juna 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA

 • Imaju sva pravna i fizička lica.
 • Ponudu mogu podnijeti i zajednički dva ili više fizičkih lica.

 

POSTUPAK IZBORA

 • Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana.
 • Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude, nakon čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor o zakupu školske kuhinje.
 • Početna cijena zakupnine iznosi 100,00 KM (stotinu) KM mjesečno.

 

PONUDA TREBA DA SADRŽI:

 • ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje,
 • naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,
 • uredno ovlašćenje za zastupanje,
 • ponuđeni iznos zakupnine,
 • certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove

( ISO 9001:2000 ili ISO14001:2004 ili HACCP ili HALAL certifikat).

USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA ISPUNJAVATI:

 • Ponuđač može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom,
 • Da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu propisa o hrani. Kamine ili kuhinje u kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po propisima koji zahtjevaju posebni propisi Zakona o hrani i Pravilnika o higjeni hrane,
 • Da obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard Analysis Critical Control Points) se odnosi isključivo na zdravstvenu sigurnost. HACCP je standard koji su obavezni da primjenjuju svi proizvodžači prehrambenih proizvoda,
 • Certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove

( ISO 9000, ISO 22000),

 • Da svi proizvodi imaju deklaraciju koja ispunjava uslove Pravilnika o deklarisanju, a dužni su navesti Nutritivnu deklaraciju koja daje informaciju o nutritivnoj vrijednost

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 • Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati poštom ili predati lično na adresu:

JU Osnovna škola „Srednje“ Ilijaš, Srednje bb, 71385 Srednje

 • Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je srijeda 13.12021. godine do 09:00 sati
 • Ponude će se javno otvarati u prostorijama JU OŠ „Srednje“ Ilijaš,  Srednje bb, dana 13.10.2021. godine u 10:00 sati.  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici.
 • U roku od 3 (tri) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktorica škole na prijedlog Komisije će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostaviti ostalim ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

Posebne napomene:

1) USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI OBROK I UŽINA:

 • Da su užine nutritivno prilagođene psiho-fizičkim potrebama i uzrastu učenika u skladu sa normativnim tablicama iz Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo (Sl. Novine KS broj: 2/18),
 • Da imaju prihvatljiva organoleptička svojstva (ukus, miris, boju…),
 • Pri pripremanju obroka optimizirati vrijeme i temperaturu termičke obrade (pečenje, prženje, kuhanje) radi očuvanja nutritivnih svojstava,
 • Da su raznovrsni i usklađeni sa normativnim tabelama iz Pravilnika o ishrani učenika,
 • Da ispunjavaju sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani,
 • Razuman odnos između kvaliteta i cijene
 • Zadovoljstvo korisnika

2) Zbog aktuelne epidemiološke situacije, kao i distribucije užine trebaju biti propisno upakovane.

3) Ugovorom o zakupu između ostalog bit će definisana prava i obaveze iz zakupnog odnosa ukoliko se nastava bude realizovala online.

Share.

Comments are closed.