VIJESTI

Konkurs za izbor i imenovanje glavnog i odgovornog urednika Radio Ilijaša

Na osnovu člana 7. i 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“ broj 34/03), člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ( „Službeni list R BiH, broj 6/92 i 13/94) i člana 122. Pravila Javne ustanove „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, Upravni odbor u postupku izbora i imenovanja Glavnog i odgovornog urednika  objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA RADIO ILIJAŠA

I OPIS POZICIJE

–  kreira programsku shemu radio programa, uređivačku, kadrovsku i finansijsku politiku u okviru radio    programa i ažurira WEB stranice,

– odgovoran je za zakonito i stručno obavljanje poslova u okviru radio programa,

– realizuje radio program i rukovodi procesom rada,

– odgovoran je za sve informacije objavljene putem radija i WEB stranice,

– obavlja druge poslove po nalogu direktora u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK SE BIRA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Kandidati za  poziciju iz ovog konkursa moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. OPĆI USLOVI
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je stariji od 18 godina,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

       IX .1.Ustava  Bosne i Hercegovine), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.

       Zakona  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,

 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu

interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

 • da nema privatni finansijski interes u regularnom organu u koji se kandiduje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u regularnom organu u koji se kandiduje,
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u regularnom organu za koji se kandiduje.
 • POSEBNI UVJETI
 • da ima završenu VSS- društveni smjer,
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u radio – difuznoj , odnosno informativnoj djelatnosti,
 • da nema zakonskih smetnji za izbor i imenovanje

II POTREBNI DOKUMENTI

 • potpisana prijava na konkurs sa kraćom biografijom i kontakt podacima,
 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o stručnoj spremi ( diploma o završenom fakultetu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • izjave iz alineje od 4 do 9 (opći uvjeti) i alineju 4 tačke IV (posebni uvjeti), potpisane i ovjerene od strane nadležne općinske službe.

Kadidat koji bude imenovan za Glavnog i odgovornog urednika RADIO ILIJAŠA  naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom, biće pozvani na intervju od strane Upravnog odbora. Nakon obavljenog intervjua Upravni odbor donosi odluku o izboru kandidata, a nakon toga odluku dostavlja izvršnom organu općine- općinskom načelniku na saglasnost.

Po dobivenoj saglasnosti osnivača Upravni odbor će izvršiti konačno imenovanje.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje i na WEB stranici Ustanove.  

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno , sa naznakom Prijava na KONKURS za mjesto Glavni i odgovorni urednik RADIO ILIJAŠA- ne otvarati na sljedeću adresu: JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“ ul. Hašima Spahića 23, 71 380 ILIJAŠ. 

                                                                        Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                              Mersiha Duraković

Povezane objave

Back to top button