BIHVIJESTI

Saopćenje za javnost: SOG FBiH traži od Agencije za državnu službu FBiH da preispita svoju odluku o obustavljanju provođenja konkursnih procedura u JLS

Savez traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali Hamdo Ejubović, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza i Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH. Povod sastanka je bio dopis Agencije za državnu službu FBiH upućen svim jedinicama lokalne samouprave kojim su općine i gradovi informisani da će Agencija privremeno obustaviti provođenje javnih konkursa zbog Presude Ustavnog suda FBiH U-12/22 od 12.10.2022. godine kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.
Direktor Agencije je ovom prilikom istakao da je Agencija za državnu službu FBiH bila privremeno obustavila provođenje konkursnih procedura, a da će u daljem periodu nastaviti sa provođenjem javnih konkursa.   Također, Savez će insistirati prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH na usklađivanju Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.
S obzirom da do danas nije izvršeno usklađivanje potrebnih propisa sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a što u praksi stvara mnogobrojne probleme, Savez skreće pažnju i insistira da se pristupi usklađivanju potrebnih propisa. O navedenom je Savez informisao Vijeće Evrope Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope koje je nadležno za provođenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
(ilijas.ba)

Povezane objave

Back to top button