U nedjelju 1. oktobra počinje nova lovna sezonu koja će trajati do ispunjenja planom predviđenih kvota lovačkih društava.   Lov će se vršiti isključivo nedjeljom i državnim praznicima na području lovišta kojima gazduju  ilijaška lovačka društva.

U programu Radio Ilijaša gostovao je predsjednik LD “Zec” Ilijaš i potpredsjednik Skupštine Saveza lovačkih udruženja u BiH Nusret Bešlija.

On je pojasnio koji sve uslovi moraju biti ispunjeni za uspješan početak lovne sezone, vezano planove, izvještaje, dobivanje koncesije za lovišta i druge uslove.  Bešlija je naglasio i sve uslove koje jedan lovac mora ispuniti kako bi se bavio lovom. Lovačka udruženja dugoročno planiraju svoje aktivnosti, a prije svega da osiguraju uzgoj, čuvanje i zaštitu divljači, kao i da zaštite lovišta putem organizovane lovočuvarske službe. Shod­no Za­ko­nu o di­vlja­či i lov­stvu lo­vac u lo­vu mo­ra po­sje­do­va­ti do­zvo­lu za lov ko­ju iz­da­je ko­ri­snik lo­vi­šta, lov­nu kar­tu Lo­vač­kog sa­ve­za, plaćenu čla­na­ri­nu, oru­žni list za oruž­je sa ko­jim lo­vi i iden­ti­fi­ka­ci­o­ni do­ku­ment ko­jim se po­tvr­đu­je nje­gov iden­ti­tet, kao i potvrdu za psa kojeg koristu u lovu.

Lovačko društvo “Zec” Ilijaš baštini bogatu tradiciju bavljenja lovom i domaćinskim odnosom prema lovištima u svojoj nadležnosti, te  broji oko 350 članova koji svoje slobodno vrijeme provode u prirodi i kojima je u prvom planu zaštita divljači od štetočina, nesavjesnih i „divljih“ lovaca naročito u zimskom periodu, u vrijeme velikih snježnih padavina i niskih temperatura.

S obzirom da počinje sezona lova iz lovačkih društava o tome su obavijestili i policiju,a  upozoravaju sve građane, ljubitelje prirode, planinare, berače gljiva i drugih šumskih plodova da se nedjeljom i državnim praznicima ne kreću šumom.

Predsjednik LD “Zec” Nusret Bešlija istaknuo je odličnu saradnju sa ostalim lovačkim društvima, Općinom Ilijaš koja pruža podršku radu Udruženja, te je poželio lovcima uspješnu sezonu, mirnu ruku i puno sreće i dobrog druženja.

 

Share.

Comments are closed.