Decembarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka, a vodila ju je predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović. Prije usvajanja dnevnog reda, predsjedavajuća je upoznala prisutne da je dosadašnji vijećnik SBB-a Muhamed Handžić istupio iz tog kluba i da će ubuduće djelovati kao samostalni vijećnik. Vijećnici su u pisanoj formi predali pitanja i inicijative, a potom je usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Općinsko vijeće je sa 20 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim podržalo predloženi Budžet Općine Ilijaš za 2022. godinu. Općinski načelnik je imao dva amandmana i oni su uvršteni u Prijedlog Budžeta Općin Ilijaš za 2022. godinu. Klub stranke Narod i pravda imao je 10 amandmana, od toga pet nije dobilo potrebnu većinu, a pet je prihvaćeno uz određene korekcije. U konačnici usvojeni Budžet Općine Ilijaš iznosi preko 16, 5 miliona KM.

“Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš centralna tačka bila je usvajanje Prijedloga Budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Vodila se jako opsežna rasprava o ovom ključnom dokumentu. Želim naglasiti da je u periodu od usvajanja Nacrta Budžeta do usvanja Prijedloga Budžeta provedena opsežna javna rasprava gdje smo dobili veliki broj sugestija, primjedbi i prijedloga od strane učesnika u toj javnoj raspravi. Prije svega mislim na političke stranke, mjesne zajednice, grupe građana koje su dale svoju viziju i pogled na predloženi Nacrt i time doprinijeli u smislu kvalitete utvrđivanja ovog dokumenta koji treba da bude, prije svega, odraz potreba građana u narednoj godini.  Osim navednog danas smo prihvatili i veliki broj amandmana i dijelom povećali obim Budžeta tako da će u konačnici iznositi blizu 17.000.000 KM. Ovog trenutka ne mogu tačno kazati cifru dok se svi amandamni i cifre ne sumiraju. U osnovi ti amandmani predstavljaju povećanje kapitalnog dijela Budžeta u smislu šireg obima realizacije projekata iz sportske i dijelom iz komunalne infrastrukture.  Zadovoljstvo mi je da u narednu godinu ulazimo sa donesenim Budžetom i time stvaramo pretpostavku da u 2022. godini blagovremeno provedemo ostale procedure u smislu donošenja Plana javnih nabavki, Operativnog plana za realizaciju ovog dokumenta i da se spremimo za narednu građevisnku sezonu na adekvatan i terminski dobar način. Iskoristit ću priliku da se zahvalim Općinskom vijeću koje je uz jedan glas protiv i jedan suzdržan podržalo ovaj Prijedlog Budžeta i očekujem da kroz njegovu realizaciju u narednoj godini stvorimo bolji ambijent i bolje pretpostavke za razvoj i ekonomski rast naše lokalne zajednice i time naravno stvaramo bolje uslove življenja u ovoj općini”, rekao je načelnik Fazlić nakon usvajanja Prijedloga Budžeta.

 

Podržana je i pripadajuću Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Vijeće je potom usvojilo Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2022. godinu. Tačka koja sadrži Odluku o davanju mišljenja na Godišnje planove realizacije šumskoprivrednih osnova povučena je sa dnevnog reda.Podržana je i Odluka o usvajanju izvještaja o procijenjenoj šteti na području općine Ilijaš koja je nastala djelovanjem prirodne nesreće – poplave.Vijećnici su podržali tri Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Banovac i jednu Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Alića Gaj. Usvojena su i tri Rješanje o formiranju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.o. Podlipnik, K.o. Taračin Do i K.o. Čemerno. Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju Službe civilne zaštite o mjerama zaštite i spašavanja i protivminskim akcijama za 2021. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.