Vlada Federacije BiH
je, na jučerašnjoj  sjednici održanoj u
Sarajevu, utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o
visini stope zatezne kamate. Novim zakonskim rješenjem bi stopa zatezne kamate
bila smanjena sa 12 na deset posto godišnje, a propisano je da iznos obračunate
zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Ove odredbe imaju za cilj brže
i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega za one privredne subjekte koji
imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšana plaćanje
dospjelih obaveza.
 
Federalna vlada je dala saglasnost da veleprodajna cijenu
prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH,
počevši od 1.1.2020. godine, iznosi 585 KM/1000 Sm3, odnosno 0,585
KM/Sm3, bez PDVa. Nova cijena je niža za 8,59 posto od prethodne
cijene.
 
Usvojen je Program
utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinanciranje
izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM. Od ovoga je za
ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice
Banlozi – Maglaj planirano 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji
sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna – Podlugovi 2.841.000 KM.
 
Vlada je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa
utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima
vlasti i fondovima, namijenjenih kao podrška regionalnim centrima za
upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH. Uz ostalo, na ovaj način je za
nabavku komunalnog vozila JP Parkovi Mostar planirano 200.000 KM, a za
sufinansiranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom na
području FBiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija,
izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za
pročišćavanje procjednih voda 241.069,70 KM.
 
Federalna vlada je prihvatila grant po Sporazumu o
finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvoje banke (KfW), BiH i
FBiH, u iznosu do 9.500.000 eura, namijenjenog za realizaciju projekta
energetske efikasnosti u javnim zgradama, te o zaduženju, posredstvom ove
banke, od 15 miliona eura za realizaciju projekta rehabilitacije i
modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.
 

Share.

Comments are closed.